Pojištění vozidel - podmínky pojištění

Součástí pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky.

Pojistné podmínky sepsané pojistitelem zejména vymezují podmínky vzniku, trvání a zániku pojištění motorových vozidel, taktéž vymezují pojistné události a stanovují podmínky, za kterých pojistitel nemá povinnost poskytnout pojistné plnění - tzv.: výluky z pojištění vozidel.

Pojistné podmínky dále určují způsob rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost. Pojistitel má povinnost pojistníka s pojistnými podmínkami prokazatelně seznámit před uzavřením pojistné smlouvy. Výjimkou je uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na dálku. Bez souhlasu pojistitele nelze tyto pojistné podmínky měnit.

Online výpočet zákonného pojištění vozidla pro konkrétní osoby a vozidla zjistíte jednoduše po zadání do kalkulačky pojištění vozidel.

Co by měla obsahovat pojistná smlouva?

  • stanovení pojistitele a pojistníka a zápis o vozidle
  • období pojištění vozidla
  • cena pojistného, termín splatnosti a způsob úhrady
  • způsob a lokace oznámení pojistné události

Pokud nejsou v době uzavření pojistné smlouvy známy některé údaje o vozidle, jenž však neznemožňují jeho identifikaci, oznámí tyto pojistník pojistiteli do lhůty, kterou pojistitel určí. Maximálně však do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy.

Jakoukoliv změnu údajů dotýkajících se pojistníka a vozidla ohlásí pojistník pojistiteli do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke změně.

Pojistné podmínky konkrétních pojišťoven

Pro podrobné informace o pojistných podmínkách jednotlivých pojišťoven klikněte na název vybrané pojišťovny.